Uluslararası Sanayi ve İş Kadınları derneği, kadın işverenlerin niteliklerini ve niceliklerini arttırmak, üstlendikleri fonksiyonların ve politikalarına ilişkin stratejilerin kolaylaştırılmasını sağlamak, kadın girişimcilerinin eğitim ve danışmanlıklarını yürütmek, kadın girişimciler ile projeler yapmak, uygulamak, kadın işveren ve potansiyel girişimci adaylarını ekonomik ve sosyal olarak desteklemek, benzer amacı taşıyan sivil toplum kuruluşu ve akademi ile işbirliğinde bulunmak, iş kadınlarının yürütmekte oldukları araştırma geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerine katılmak, desteklemek ve yönlendirmeyi amaçlamaktadır.

Derneğin Amacı İçin Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

2-Ülke ekonomisinin rant ekonomisinden üretim ekonomisine yönelmesi için gerekli çalışmaları, araştırmaları yapmak ve bununla ilgili raporlar hazırlamak.

3-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak, bu yayın organlarını kurmak, basmak ve dağıtımını yapmak.

4-Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

5-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurtiçinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

6-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla ticari şirketler, iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

7-Üyelerinin yararlanmaları için sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

8-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için toplantılar, fuarlar, sergi, spor, gezi vb. etkinlikler düzenlemek ve üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

9-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

10-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

11-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

12-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

13-Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

14-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

15.Ülke ekonomisini kalkındırmak ve geliştirmek için yatırım, üretim ve ihracat seferberliğimi bütün gücüyle destekleyerek, sanayici, meslek, bilim ve işadamlarını bir araya getirip teşkilatlanarak gelişmeleri için gerekli çalışmaları yapar, yaptırır ve teşvik eder.

16. Mevzuatta öngörülen usule uymak ve yetkili makamlardan izin almak kaydı ile her türlü burs verir, sosyo-ekonomik konularda her türlü araştırmaları yaptırır, yapılan çalışmalara destek verir.

17. Milli ve yerli ekonominin gelişmesi için, sınai, ticari, yatırım ve döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak özel ve resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.

18-Amacın gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan ve kanunların yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunmak

DERNEĞİMİZİN AMACI